Hund og helse

Helse- og atferdsundersøkelser i regi av Norges veterinærhøgskole

Om oss

 ENDA BEDRE HELSE,  ATFERD OG LIVSKVALITET FOR VÅRE HUNDER

Norges veterinærhøgskole arbeider aktivt med forskning for å bidra til å bedre helse og livskvalitet hos våre hunder.

HELSEUNDERSØKELSER ER RESSURSKREVENDE
Mange hundeklubber/avlsråd har behov for å få en oversikt over helse og atferd i sin rase, slik at de på en best mulig måte kan sette i verk tiltak for å redusere evt. problemer. Tradisjonelle helseundersøkelser med utsendelse av skjema er imidlertid ressurskrevende. Det må skaffes navn- og adresselister, spørreskjema må trykkes og sendes ut, konvolutter/returkonvolutter må skaffes og frimerker må klistres. til slutt må resultater fra skjemaene punches slik at de kan bearbeides og gi den oversikten en ønsker.

WEB-BASERT HELSEUNDERSØKELSE I REGI AV VETERINÆRHØGSKOLEN og NKK  -   MANGE FORDELER !
Denne web-siden gir et tilbud om elektroniske spørreundersøkelser, slik at klubber kan gjennomføre undersøkelser på en enkel og billig måte. Veterinærhøgskolen sikrer en konfidensiell behandling av alle data. Mesteparten av arbeidet for klubben vil nå bestå i annonsering av undersøkelsene på klubbens egen webside/medlemsblad. De raseklubber som ønsker å gjennomføre en undersøkelse må selv regne med endel arbeid i planlegging og oppfølging av undersøkelsene.

FORMÅL
Dette elektroniske tilbudet kan bli et godt grunnlag for et bedre forebyggende helsearbeid hos hund. Når flere raser bruker den samme undersøkelsen vil det bli lettere å sammenligne raser og finne ut om forekomsten av enkelte sykdommer viser en spesielt høy forekomst i en rase. Veterinærhøgskolen ønsker gjennom undersøkelsen å lettere komme i kontakt med eiere/oppdrettere og klubber som er entusiastiske og vil gjøre et bidrag for å finne årsaker til ulike sykdommer gjennom forskning. Kanskje vil noen også bidra med en blodprøve av sin syke eller sin “superfriske” hund. Ved et godt samarbeid kan vi dermed bidra til en enda bedre helse og velferd hos våre hunder, og et mest mulig vellykket hundehold for flest mulig.

OSLO NOVEMBER 2009

Frode Lingaas

-->